LV / EN

Mūsu mērķi ir zema enerģijas patēriņa pilsētu un ārpilsētu attīstība, ar to saistīto projektu atbildīga realizācija, un ar projektu realizāciju saistīto nozaru vienošana un koordinēšana.

Par biedrību

Biedrība 2009. gadā dibināta ar mērķi apvienot un koordinēt dažādu nozaru pārstāvju (Latvijas arhitektu, inženieru, attīstītāju, produktu un būvmateriālu ražotāju, augstāko mācību iestāžu, valsts un pašvaldību institūciju) centienus ilgtspējīgas un zema enerģijas patēriņa pilsētu un ārpilsētu vides veidošanā un tālākā attīstībā Latvijā; un izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, ietekmēt Latvijas valsts iestāžu darbību jautājumos, kas skar enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas vides projektos, būvniecībā, ēku un būvju ekspluatācijā, enerģētikā un citās ar tām saistītajās nozarēs.

Biedru starpā tiek veidoti jauni kontakti, apvienības uzņēmējdarbībai un ilgtspējas finansu instrumentu apgūšanai no Eiropas fondiem. Apvienots nozaru intelektuālais un informatīvais potenciāls, kā arī efektīva un radoša ideju apmaiņa ir Passive House Latvija būtiskākais darba instruments. Biedrība nodrošina regulāru informāciju par likumdošanas aktiem un to projektiem; kā arī iespējām sniegt nozares speciālistu ieguldījumu likumdošanas aktu izstrādē. Mēs informējam biedrus par aktuālām izstādēm, semināriem un konferencēm Latvijā, un ārvalstīs, kā arī par informācijas ieguves iespējām.

Passive House Latvija sniedz informatīvos un konsultāciju pakalpojumus:
— arhitektu konsultācijas Pasīvo un ilgtspējīgu ēku projektēšanā un būvniecībā
— informācija par profesionālo literatūru un tīmekļa resursiem
— semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana
— konsultācijas ilgtspējas finansu instrumentu apgūšanā

Komanda

Mare Mitrevica

Inženiere
CEPH AT: LV, EST projektu vadītāja,
Sertificēta pasīvo ēku projektētāja

Lektore projektētāju un amatnieku kursos Latvijā un Lietuvā, sadaļās siltumizolācija, logi un termiskie tilti. Ieguvusi bakalaura grādu būvniecības inženierzinātnēs Koventrijas universitātē Anglijā. Vairāk kā gadu strādājusi Forarlbergas Enerģijas Institūtā (Energieinstitut Vorarlberg), izveidojot termisko tiltu katalogus logu iebūves situācijām jaunbūvēs un renovācijās. Strādā pie pasīvo ēku sertifikācijas dokumentu pārbaudes. Risina siltumfizikas jautājumus un veic ēku enerģijas bilanču aprēķinus arhitektu birojā SIA Krauklis Grende.

 

Ervīns Krauklis

Arhitekts
CEPH AT: LV, EST projekta eksperts,
Sertificēts pasīvo ēku projektētājs

Kursu rīkotājs un lektors sertificētu pasīvo ēku projektētāju kursos Latvijā, lektors Lietuvā. Ieguvis arhitekta kvalifikāciju RTU (1994), projektējis pirmo pasīvo ēku Latvijā Ģipkas "Lielkalnos" (2008), vairākas pasīvās savrupmājas un sabiedrisko ēku rekonstrukcijas ar pasīvo ēku komponentiem. Pirmās Latvijas sertificētās pasīvās ēkas Rīgā, Bergmaņa ielā autors (2013). Apmeklējis pasīvo ēku projektētāju kursu Forarlbergas Enerģijas Institūtā (Energieinstitut Vorarlberg) (2009) Vairāku ziņojumu autors starptautiskajās pasīvo ēku konferencēs, regulāri uzstājas ar lekcijām augstskolās un profesionālos semināros. Arhitektu biroja "Krauklis Grende" vadītājs.

Statūti

1. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS
1.1. Biedrības nosaukums ir „PASSIVE HOUSE LATVIJA”, turpmāk tekstā saukta – Biedrība.

2.BIEDRĪBAS MĒRĶI
2.1. Biedrības mērķi
2.1.1. Biedrības mērķis ir apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu, inženieru, attīstītāju, produktu un būvmateriālu ražotāju, augstāko mācību iestāžu, valsts un pašvaldību institūciju centienus ilgtspējīgas un zema enerģijas patēriņa pilsētu un ārpilsētu vides veidošanā un tālākā attīstībā Latvijā;
2.1.2. Izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, ietekmēt Latvijas valsts iestāžu darbību jautājumos, kas skar enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas vides projektos, būvniecībā, ēku un būvju ekspluatācija, enerģētikā un citās ar tām saistītajās nozarēs.
2.2. Biedrības uzdevumi
2.2.1. nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus Biedrības mērķu īstenošanai;
2.2.2. popularizēt un izskaidrot ilgtspējīgas un zema enerģijas patēriņa vides attīstības un būvniecības iespējas Latvijā;
2.2.3. publicēt informatīvus un zinātniskus izdevumus par zema enerģijas patēriņa arhitektūru un būvniecību Latvijā un pasaulē;
2.2.4. veidot un uzturēt informatīvas datu bāzes Biedrības biedru un sabiedrības vajadzībām;
2.2.5. veicināt arhitektu, inženieru un visplašākās sabiedrības tālākizglītību un pieredzes apmaiņu Latvijā un pasaulē;
2.2.6. organizēt zema enerģijas patēriņa ēku projektētāju un apsaimniekotāju apmācību un sertificēšanu;
2.2.7. piesaistīt ziedojumus un citus finanšu līdzekļus statūtos paredzēto mērķu īstenošanai;
2.2.8. dibināt profesionālās attīstības, ilgtspējīgas attīstības veicināšanas un citas kopas vai fondus, kā arī citas organizācijas, ievērojot Biedrību un nodibinājuma likuma noteikumus;
2.2.9. veikt citus ar Biedrības mērķiem saistītus uzdevumus.

3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ 
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA 
4.1. Par Biedrības biedriem var kļūt jebkura ilgtspējīgas un enerģiju taupošas vides attīstībā ieinteresēta, rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstveida pieteikumu. Pieteikumam pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 4.2. Biedrības darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu – goda biedri. 
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde, turpmāk – Valde. 
4.4. Valdei pieteicēja lūgumus par uzņemšanu Biedrībā jāizskata tuvākajā Valdes sēdē, tomēr ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā tiek izskatīts jautājums par jauna biedra uzņemšanu, ir jāuzaicina šī lūguma pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Lūguma pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedrības biedru sapulcei. Biedrības biedrs jebkurā laikā var izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Biedrības valdei. 
4.6. Biedrības biedru var izslēgt no Biedrības, pamatojoties uz Biedrības Valdes lēmumu, ja: 
4.6.1. biedra nesamaksātās biedra naudas summa ir vienlīdzīga biedru naudai, kas biedram jāsamaksā 1(viena) gada laikā; 4.6.2. biedrs nepilda Biedrības biedru sapulces un Valdes lēmumus; 
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
4.6.4. biedrs darbojas pretēji Biedrības mērķiem un uzdevumiem. 
4.7. Jautājumu par biedra izslēgšanu no Biedrības Valde izlemj tuvākajā Valdes sapulcē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Biedrības biedru sapulces lēmuma pieņemšanai.

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, rīkojumiem un lēmumiem;
5.1.3. bez balsstiesībām ar pārstāvju starpniecību piedalīties Biedrības valdes sēdēs;
5.1.4. izvirzīt kandidātus valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu amatiem,
5.1.5. iesniegt biedru sapulcei vai valdei priekšlikumus, par to kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem.
5.1.6. piedalīties visos Biedrības rīkotajos pasākumos.
5.2. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt pārvaldes institūciju lēmumus;
5.2.2. sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu un savu iespēju robežās līdzdarboties Biedrības uzdevumu izpildē;
5.2.3. piedalīties biedru sapulcēs;
5.2.4. regulāri maksāt biedra naudas maksājumus Biedrības biedru sapulces noteiktajos apmēros un termiņos.
5.3. Saistības biedriem var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešams šā biedra piekrišana.
5.4. Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi, izņemot statūtu
5.2.4. punktā noteiktie pienākumi.

6. BIEDRU SAPULCE
6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija
6.2. Biedru sapulcē ir pienākums piedalīties visiem Biedrības biedriem.
6.3. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
6.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
6.3.2. valdes locekļu, pārstāvju sapulces locekļu un revīzijas komisijas locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
6.3.3. gadskārtējā valdes pārskata par Biedrības darbību un budžeta izpildi apstiprināšana;
6.3.4. Biedrības budžeta un darba plāna nākamajam gadam apstiprināšana, kā arī nepieciešamības gadījumā tekošā gada budžeta grozīšana;
6.3.5. biedru naudas apmēra un samaksas kārtības noteikšana;
6.3.6. sūdzību izskatīšana par valdes darbu un lēmumiem;
6.3.7. lemšana par Biedrības iesaistīšanos citā juridiskā personā biedra vai dalībnieka statusā;
6.3.8. Biedrības darbības izbeigšana vai reorganizācija;
6.3.9. statūtos neparedzētu institūciju izveide, kā arī to darbības mērķu un principu noteikšana;
6.3.10. pēc biedra, valdes vai citas Biedrības institūcijas ierosinājuma citu būtisku jautājumu izlemšana.
6.4. Biedru sapulces ir kārtējas un ārkārtējas.
6.5. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 30. martam. Tās darba kārtība izsludināma ne vēlāk kā četras nedēļas pirms sapulces, kurā obligāti iekļaujami šādi jautājumi:
6.5.1. gadskārtējā budžeta apstiprināšana;
6.5.2. valdes sagatavotā un revīzijas komisijas revidētā gada pārskata apstiprināšana.
6.6. Ārkārtas biedru sapulce notiek pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā norādot sapulces sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru vai revīzijas komisija.
6.7. Ja ārkārtas biedru sapulci pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru vai revīzijas komisija, valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) to sasauc vienlaicīgi informējot par darba kārtību.
6.8. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
6.9. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru.
6.10. Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, valdei ne vēlāk kā pēc trim nedēļām jāsasauc jauna biedru sapulce ar tādu pašu dienas kārtību, kas tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi Biedrības biedri.
6.11. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, ja likumā vai statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.
6.12. Biedru sapulci atklāj valdes priekšsēdētājs, bet vada tās ievēlēts vadītājs. Biedru sapulces norisi protokolē biedru sapulces ievēlēts sekretārs.
6.13. Biedru sapulces lēmumi ir galīgi un Biedrības ietvaros nav pārsūdzami

7. VALDE
7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem.
7.2. Biedru sapulce ievēl valdi. No valdes locekļu vidus valde ievēl valdes priekšsēdētāju.
7.3. Valde tiek ievēlēta uz 1 (viena) gada termiņu.
7.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav Biedrības biedru sapulces kompetencē.
7.5. Valdes uzdevumi ir:
7.5.1. izspriest biedru un valdes locekļu priekšlikumus, un paziņot biedriem valdes lēmumus;
7.5.2. sasaukt Biedrības biedru sapulces un izpildīt viņas lēmumus;
7.5.3. sastādīt gada pārskatu un Biedrības budžetu;
7.5.4. realizēt Biedrības mērķus.
7.6. Valdes priekšsēdētājs vada un organizē valdes darbu.
7.7. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību sekojošā veidā: Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt atsevišķi, jebkuriem 2 (diviem) Valdes locekļiem tikai kopīgi.
7.8. Valde sapulcējas pēc valdes priekšsēdētāja aicinājuma vai gadījumos, kad to pieprasa ne mazāk kā 1/3 (viena trešdaļa) valdes locekļu.
7.9. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu.
7.10. Valde savus lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Valdes priekšsēdētājam ir izšķiroša balss gadījumā, ja valdes balsojumā balsis sadalās vienādi.
7.11. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi pilda savus pienākumus un par to var saņemt atlīdzību, un viņiem ir tiesības prasīt tādu izdevumu atlīdzību, kas radušies pildot valdes locekļa pienākumus.

8. REVĪZIJAS KOMISIJA
8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija 1 (viena) locekļu sastāvā. Biedru sapulce ievēl revīzijas komisiju uz 1 (viena) gadu termiņu.
8.2. Biedrības revīzijas komisijas loceklis nevar būt Valdes loceklis.
8.3. Revīzija komisija:
8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
8.4. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā līdz kārtējai biedru sapulcei.
8.5. Pēc revīzijas komisijas pieprasījuma valdei bez vilcināšanās jāsniedz revīzijas komisijai visa tai interesējošā informācija, kas saistīta ar Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību.
8.6. Revīzijas komisija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem vai pēc 1/4 (vienas ceturtdaļas) Biedrības biedru pieprasījuma izdarīt pēkšņas revīzijas.
8.7. Revīzijas komisijai ir tiesības pieprasīt valdei sasaukt ārkārtas Biedrības sapulci, to darot rakstveidā ar norādītu motivāciju.

9. BIEDRĪBAS LIKVIDĀCIJA
9.1. Biedrības darbība izbeidzas:
9.1.1. likumā noteiktajos gadījumos;
9.1.2. ar biedru sapulces lēmumu, kas izskatāma biedru sapulcē, kurā piedalās vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) biedru, un lēmums tiek pieņemts ar ¾ (trīs ceturtdaļu) klātesošo biedru balsu vairākumu;
9.1.3. ja biedru skaits kļūst mazāks par 3 (trīs).
9.2. Likvidāciju veic likvidācijas komisija trīs cilvēku sastāvā.
9.3. Biedrības likvidācijas gadījumā Biedrības biedru sapulce lemj par personām, kurām ir tiesības uz Biedrības mantu.

10. BIEDRĪBAS LĪDZEKĻI
10.1. Biedrības biedri maksā biedra naudu Biedrības biedru sapulces noteiktajos apmēros un termiņos.
10.2. Biedrības līdzekļus veido biedru maksas, ienākumi no saimnieciskās darbības, dāvinājumi, ziedojumi un citi tiesību aktos paredzētie ienākuma avoti. Biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai. Peļņu, kas gūta no Biedrības veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem.
10.3. Biedrības līdzekļus var izlietot Biedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, Biedrības mērķu sasniegšanai, kā arī citos veidos, kurus noteikusi Biedrības biedru sapulce.
10.4. Likvidācijas gadījumā Biedrības manta, kura ir atlikusi pēc kreditoru prasību apmierināšanas un likvidācijas izdevumu segšanas, tiek sadalīta līdzīgās daļās starp personām, kuras bija Biedrības biedri darbības izbeigšanas brīdī, ja likums nenosaka citādi. Šie statūti apstiprināti Rīgā, 2009.gada 26. maijā Biedrības dibināšanas sapulcē.

Passive House Latvija valde
Kārlis Grīnbergs, Valdes priekšsēdētājs
Krišjānis Kalnciems, Valdes loceklis
Artis Dzirkalis, Valdes loceklis